6 na buwan na ulat ng CIP - Ika-1 ng Hulyo 2019 - Ika-31 ng Disyembre 2019

6 na buwan na ulat ng CIP - Ika-1 ng Hulyo 2019 - Ika-31 ng Disyembre 2019

Ingles
Ingles